Test nabavke

Напомињемо да се сви поступци јавних набавки који су започети, односно покренути до 12. августа 2015. године спроводе по правилима Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), те је наручилац дужан да оглашава на Порталу јавних набавки документа која су била прописана наведеним Законом.